קונים ומוכרים עסקים
נמצא 0 תוצאות
תוצאות החיפוש שלך

ברוכים הבאים לאתר 'ביזווליו'  https://www.bizvalue.co.il  ("האתר")

האתר מופעל על ידי חברת ביזווליו בע"מ, ח.פ. 51-569823-1 ("ביזווליו" או "החברה"). ביזווליו מפעילה באמצעות האתר, פלטפורמה מקוונת המאפשרת הערכת שווי לעסקים ("השירות" או "השירותים"). כל סוג של שימוש על ידי משתמש המבקש להירשם, משתמש רשום, מבקר באתר או כל גורם שאינו נמנה על חברת האתר (כל אלה ביחד להלן – "המשתמש") באתר בדרך כלשהי, או בשירות המסופק באמצעות האתר או דרכו, יהיה כפוף להסכם זה ("תנאי השימוש" או "התקנון"). אנא קרא את תנאי השימוש המפורטים להלן בעיון, שימושך באתר ובשירות ילמד על הסכמתך לתנאים אלו. מטעמי נוחות בלבד כל האמור בתנאים אלו מנוסח בלשון זכר ומתייחס לכלל המשתמשים.

 

תאריך עדכון: ה-1 באוקטובר 2017

1.1 'ביזווליו' הינו שירות אינטרנטי שעוצב ותוכנן במיוחד לבעלי עסקים וכל בעל עניין אחר לשם הערכת שווי עסקים מכל סוג. השירות ניתן לכל בעל עניין באופן דיסקרטי. הממשק לקבלת השירות כולל ששה שלבים בהם הלקוח יזין נתונים שונים של העסק אשר לגביו הוא מעוניין לקבל את השירות. לאחר השלמת הזמנת הערכת השווי, ישלח בתוך 48 שעות לדואר האלקטרוני של הלקוח (לכתובת שהוזנה בעת רישומו לאתר), אישור על סיום ההזמנה ואספקת מסמך דיגיטלי מסוג PDF באמצעות התחברות למערכת האתר.

1.2 המידע המופיע באתר ובשירות אינו מתיימר לכלול את כלל המידע המהותי הדרוש למשקיע, או כל מידע אחר אשר עלול לדרוש משקיע פוטנציאלי והחברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ו/או ערבים ו/או מבטחים בכל דרך שהיא את שווי העסק. השימוש באתר ובשירות הינו באחריות המשתמש בלבד. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמשים כתוצאה מן השימוש באתר או בכל הקשור בכך, לרבות נזקים ישירים, עקיפים ו/או תוצאתיים, לרבות אבדן הכנסות, אבדן רווחים וכיוב'.

1.3 החברה תהא רשאית לשנות את התנאים המופיעים באתר זה בכל עת, והשינוי יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ויחול עליך החל מהפעם הבאה שתגלוש באתר לאחר השינוי.

1.4 האמור בתנאי שימוש אלה חל על כל השירותים המוצגים באתר.

2.1 תנאי שימוש אלה חלים על שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות טלפונים ניידים, מחשבי כף יד, טאבלטים וכיו"ב.

2.2 השירות מוגבל למשתמשים רשומים ("משתמש/ים רשום/ים"). החברה רשאית שלא לקבל לאתר את כל מי שמבקש להיות משתמש רשום.

2.3 רישומך לאתר נעשה באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמה, אותם עליך לשמור בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

2.4 משתמש זכאי לעשות שימוש באתר בהתקיים כל התנאים הבאים יחד:

2.4.1 הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, וכן לפי כל דין.

2.4.2 הוא נוטל על עצמו את כל ההתחייבויות וכל התנאים המפורטים במסמכים הרלוונטיים ללקוח המצויים באתר, לרבות תנאי שימוש אלה.

2.4.3 הוא מחזיק באמצעי תשלום תקף אשר יהיה קביל על ידי החברה, לרבות כרטיס אשראי (כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986) ישראלי בינלאומי תקף, המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי, או שירות חיוב דוגמת Pay-Pal. אין אפשרות לרכוש שירות מהאתר ללא מסירת פרטי אמצעי תשלום.

2.5 הנך מתחייב כי המידע שיימסר על-ידך לצורך רישומך לאתר ולשירות יהיה נכון ומדויק וכי במקרה שיהיה שינוי כלשהו בפריט מידע שנדרש לצורך רישומך, תיידע את החברה על כך לאלתר. כמו כן, הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו במקרה בו אתה ו/או מי מטעמך העברתם מידע שגוי ו/או לא מדויק ו/או לא שלם ו/או כוזב ו/או במקרה שלא עדכנת את החברה באופן מיידי על כל שינוי במידע כאמור.

2.6 השימוש באתר ובתוכן ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). החברה רשאית לבצע שינויים באתר, במבנהו, או בעיצובו, ללא צורך במתן התראה מראש. יתרה מכך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים שהיא מספקת, ובכלל זאת על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, ללא כל הודעה מראש. כמו כן, השירותים משתנים ומתעדכנים לעיתים קרובות וייתכן כי השירותים, או כל חלק מהם, יינתנו לזמן מוגבל בלבד.

2.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תיתכן גישה לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים. תכנים ושירותים אלה, המסופקים ישירות על-ידי צדדים שלישיים, אינם באחריות החברה, גם אם יסופקו אליהם קישוריות. החברה רשאית להחליט על שינוי קישוריות אלו לפי שיקול דעתה והיא אינה אחראית בשום אופן על התכנים המופיעים באתרים אלו. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש באתרים מקושרים.

2.8 פרסום מודעות, פרסומות או קישורים באתר לא יתפרש כהצעה המיועדת לך, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים ולשירותים המוצעים על ידי המפרסמים או האתרים המקושרים. כל הסתמכות שלך על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר או באתרים המקושרים כאמור, תיעשה על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

3.1 האתר והשירות מותאמים ומתאימים אך ורק לשימוש בגירים (מעל גיל 18), כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב -1962. אם הנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר ובשירות כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

3.2 אינך רשאי להשתמש באתר ובשירות לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. כמו כן, אינך רשאי להשתמש באתר ובשירות באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר ומהשירות.

3.3 חל איסור להעלות בכל דרך שהיא תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני אינן שייכות לך או תכנים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות (סוסים טרויאנים, וירוסים וכיוב'). בנוסף, חל איסור על פרסום או העלאת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, תכנים המעודדים עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, פוגעים ברגשות הציבור ו/או המהווים הפרה כלשהי של החוק או של התחייבות חוזית כלשהי.

3.4 חל איסור מוחלט ליצור שיטות אוטומטיות שונות כגון סקריפטים, רובוטים, או שיטות אוטומטיות אחרות ולפיכך, רק בני אדם בלבד רשאים להשתמש באתר ובשירותים.

3.5 חל איסור על העתקה, הטבעה, שכפול, עריכה, הפצה, העברה או מכירה של התוכן שיופיע באתר מעת לעת או ביצוע שינוי כלשהו בו, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות, אלא אם קיבלת הסכמה מפורשת לכך, מראש ובכתב, מאת החברה.

3.6 בעת שימושך באתר לא תערוך איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהי.

3.7 אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.

3.8 חל איסור מוחלט לפגוע באתר ובשירות תוך יצירת עומס מדומה; להציע קישור לאתר, לרבות באמצעות קישורים עמוקים (Deep Links); להציג אתר זה, או תכנים הכלולים בו, במסגרת שימוש בטכנולוגיה מסוג "מסגרת" (Framing) או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מאתר זה באופן משולב, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

4.1 במקרה שבו עברת על הוראות כל דין ו/או על ההוראות המפורטות להלן, החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום אותך, באופן זמני או לצמיתות ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה במקרה כאמור:

4.1.1 רישום מספר פעמים תחת שמות משתמשים שונים.

4.1.2 מסירת פרטים שגויים במכוון.

4.1.3 ביצוע מעשה או מחדל העלול לפגוע במשתמשים אחרים באתר.

4.1.4 אי ביצוע פעילות כלשהי באתר בתקופה העולה על ארבעה חודשים.

4.1.5 הפרת כל הוראה מתנאי שימוש אלה.

5.1 הנך מסכים לשפות ולפצות את החברה ו/או כל גורם הפועל מטעמה ו/או באישורה, לרבות עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, סוכניה, קבלני המשנה שלה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל מקרה של טענה או דרישה או תביעה אשר תופנה כלפי החברה ו/או לכל גורם הפועל מטעמה כאמור, בגין או בקשר לנזק שהנך אחראי לו על פי כל דין או על פי תנאי שימוש אלה או עקב הפרת תנאי השימוש.

5.2 דע כי השיפוי יכלול כל הוצאה ו/או תשלום בקשר לנזק ו/או התביעה כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת מומחים שיחולו על החברה ו/או מי מטעמה.

6.1 גישתך לשירות אפשרית אך ורק באמצעות שם משתמש וסיסמה. הנך מתחייב שלא להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה של אחר ולא למסור את שם המשתמש או הסיסמה שלך לצד שלישי כלשהו.

6.2 עליך לדווח לחברה מיד ברגע שתגלה שפרטי שם המשתמש או הסיסמה שלך אבדו או שמישהו עשה בהם שימוש ללא הסכמתך. עם זאת, מובהר כי הנך אחראי לכל שימוש שייעשה בהם. לפיכך, אנו ממליצים (וייתכן אף שנדרוש) שתשנה את סיסמתך מפעם לפעם.

6.3 החברה תשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. עם זאת, נהיה רשאים לגלות את פרטיך לשם אספקת השירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותינו על-פי הסכם זה, ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר בנסיבות שהדין מתיר או מחייב זאת, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

6.4 גלישה לאתר מחייבת חיבור לרשת האינטרנט, ולפיכך קיימת סכנה כי מידע יגיע לידי צדדים שלישיים ובהתאם לכך, באחריותך לנקוט אמצעי אבטחה הולמים.

6.5 החברה פועלת לכך שביצוע פעולות באתר יהיו מאובטחים כנדרש. לשם כך, ביצוע פעולה באתר מאובטחת באמצעות פרוטוקול SSL – שיטה שאושרה על ידי חברות האשראי לביצוע עסקאות באינטרנט. בשיטה זו, הנתונים האישיים שלך, כולל מס' כרטיס האשראי, עוברים לשרת האינטרנט כשהם מוצפנים.

כללי

7.1 החברה פועלת בהענקת השירותים המוצעים על ידה באתר בהתאם להוראות הדין, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

איסוף נתונים אישיים

7.2 לשם מתן השירותים המוצעים באתר, אנו אוספים נתונים אישיים על המשתמש בשתי דרכים:

7.2.1 בעת יצירת משתמש רשום באתר.

7.2.2 בעת הזמנת שירות מהאתר.

7.3 לפיכך, המידע הנאסף ממך כאמור כולל בין היתר את הפרטים הבאים ("הנתונים האישיים"):

7.3.1 מידע מזהה ופרטי התקשרות הכולל: שם, שם העסק או החברה, ת.ז,  כתובת דוא"ל, מען, תאריך לידה, מספרי טלפון, מין.

7.3.2 פרטים אודות אמצעי תשלום באתר: כרטיסי אשראי, פרטי חשבון Pay-pal וכיוב'.

7.3.3 פרופיל: שם משתמש, סיסמא, תמונת חשבון וכו'.

7.3.4 העדפות: הודעות וההעדפות שיווק וכו'.

7.3.5 תוכן: כל מידע רגיש אישי שאתה בוחר ליצור, להזין, לשלוח, להעלות, לאחסן או להציג בעת השימוש בשירותים שלנו.

שימוש ועיבוד נתונים אישיים

7.4 הנתונים האישיים נאספים על ידינו עבור מגוון רחב של מטרות כלליות, כגון: (1) הענקת שירות מיטבי תוך התאמה מרבית לצרכי הלקוח; (2) מטרות אבטחה שונות, לרבות מניעת פעולות הונאה וגישה לא מורשית לאתר ולשירותים; (3) מטרות שיווקיות וסטטיסטיות שונות; (4) ניהול רשת האתר; (5) שירותי תמיכה; (6) שירותי עדכונים לאתר ולשרתים; (7) מעקב וניתוח אחר מגמות (8) מטרות שיווק ופרסום; (9) ניתוחים אנונימיים.

7.5 הפרטים שתמסור בעת התקשרותך עמנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו, יישמרו במאגר מידע ממוחשב של החברה וישמשו אותה וחברות קשורות אליה או מי מטעמן לצרכים שיווקיים ותפעוליים. יובהר, כי לא חלה חובה בדין למסור פרטים אודותיך, אך אי אספקת פרטים מסוימים, עשוי למנוע אספקת שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה.

יובהר, כי הפרטים אותם ימסור הלקוח בעת רישומו לאתר ולשירות יישארו אנונימיים עבור יתר המשתמשים הרשומים באתר.

7.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תעביר את המידע האישי אותו סיפקת לה לצדדים שלישיים, גם בנסיבות המפורטות להלן:

7.6.1 אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;

7.6.2 בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

7.6.3 שמירה והגנה על זכויותיה וקניינה;

7.6.4 במקרה שבו הפרת איזה מתנאי השימוש באתר או יבצע או במקרה שבו תנסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם האתר;

7.6.5 הגנה על הביטחון האישי של המשתמשים האחרים באתר או של הציבור בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

7.6.6 בכל מקרה שבו תמכור, תמחה, או תעביר החברה חלק מעסקה או את כל עסקה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם תרכוש או תתמזג עם צד שלישי, או אם תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, תהיה רשאית החברה למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע האישי אותו סיפקת לה וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לה על-ידך.

7.6.7 ככל שתתקבל הסכמתך המפורשת לכך, החברה, באמצעות משלוח הודעות מסרונים קצרים ו/או הודעות דוא"ל, תציע לך שירותים, הטבת שונות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ופרסומות.

7.6.8 זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981), בכל אמצעי דיוור, ושלא ישלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקס, והודעת טלפון מוקלטת. כדי לעשות זאת, פנה אלינו בטלפון מספר  03-6099290 או בדוא"ל שכתובתו support@bizvalue.co.il.

7.6.9 גם לאחר שתבקש לא לקבל פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו דיוורים שונים, הכוללים, בין השאר, דיוורים ופרסומות מכל סוג (ובכל אמצעי תקשורת) שאנו חייבים לשלוח לך על פי דין, או שמותר לנו לפרסם גם ללא הסכמה.

זכות עיון בנתונים אישיים

7.7 הנך רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) אותו אנו מחזיקים אודותיך. כדי לעשות זאת, עליך להגיש בקשה חתומה בכתב, לכתובת: דרך מנחם בגין 52, תל אביב יפו.

קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי באתר

7.8 במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים, החברה מבצעת תיעוד אוטומטי וסטטיסטי של מידע אודות הגלישה שלך באתר. החברה עשויה לעשות שימוש בקוקיות (Cookies), שהן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך אין הן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במחשבך.

7.9 על ידי הקוקיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר, דבר המאפשר לנו לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, מתאים את השירותים להעדפותיך האישיות וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.

7.10 אנו עשויים להשתמש במשואות רשת web beacons וטכנולוגיות דומות אחרות בין השאר כדי לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דוא"ל כדי למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו, וכדי לשפר את השימוש באתר.

8.1 השימוש הנעשה על ידך באתר ובשירותים המוצעים באתר מותר רק לצורך השירותים הניתנים באתר. האתר אינו מעניק לך רישיון כלשהו וכל שימוש שלא הותר במפורש- אסור בהחלט.

8.2 זכויות היוצרים, זכויות בבסיסי הנתונים, וככל שיש סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות בחומר הנמצא באתר, הם בבעלות החברה וחל איסור מוחלט על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה ו/או תרגום של האתר והתכנים המופיעים באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, מוצרים, מלל, קולי, חזותי, ו/או שילב שלהם יחד ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות.

8.3 השם של האתר וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, הם רכושה של החברה בלבד. חל עליך איסור מוחלט לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסמכת החברה בכתב ומראש.

8.4 ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות ושרטוטים) שנמסרו לפרסום על ידי חברות נוספות המציעות שירותים בשיתוף עם החברה, כי אז סימני מסחר ומידע אלו הינם רכושם של אותן החברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

9.1 החברה אינה אחראית לכל נזק או אבדן אשר יגרם לך בעת שימושך באתר ובשירותים, והשימוש כאמור (לרבות באמצעות מכשירי קצה), יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ובתוך כך, הנך מוותר מראש על טענה או תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לאמור בסעיף זה.

9.2 החברה מעניקה את השירות על בסיס מידע ונתונים שנמסרו על ידך. החברה לא מבצעת בדיקות כלשהן לאימות, נכונות, עדכניות, שלמות, דיוק ומהימנות המידע והנתונים שנמסרו על ידך.

9.3 השירות באתר אינו מהווה בדיקה משפטית ו/או בדיקת נאותות ואינו מתיימר לכלול את כל המידע והבדיקות הנדרשים במסגרת בדיקות אלו.

9.4 השירות באתר כולל תחזית לדוחות כספיים (כפי שנמסרו על ידך). דע, כי התממשות התחזית היא אינה ודאית. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השירות אינו כולל ביקורת והחברה אינה נושאת באחריות כלשהי לגבי אי התאמה של נתוני הדוחות הכספיים לכללי החשבונאות או להשלכות של אותה הצגה חשבונאית במידה וקיימות כאלו.

9.5 החברה אינה מתחייבת כי השירות הניתן באתר, ינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שיגרמו לך או לרכושך עקב כך.

9.6 החברה תהא פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאות כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג באתר או באמצעות האתר, העלולים להיגרם למשתמש הרשום כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת הוראות ביצוע, כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת או תקלות אחרות שאינן בשליטת החברה ו/או כשהחברה לא יכולה הייתה למנען במאמץ סביר.

9.7 בשום נסיבות החברה לא תהיה אחראית לכל אבדן או נזק, לרבות כל אבדן או נזק לכל תוכן משתמש רשום, כתוצאה מהשימוש באתר או בשירות, כל תוכן גולש או תוכן של צד שלישי שפורסם באמצעות האתר, וכל אינטראקציה אחרת בין משתמשי האתר, בין אם באופן מקוון ובין אם לאו.

9.8 בסימון התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש באתר" הנך מאשר בזאת תשלום לביזווליו בסך 50,000 ש"ח בתוספת  מע"מ כחוק בגין כל רישום מדומה וזאת ללא כל הוכחת נזק.

9.9 אין באמור לעיל לגרוע מאחריות הצדדים עפ"י כל דין.

10.1 בגין קבלת השירותים עליך לשלם לחברה את הסכומים המפורטים באתר החברה.

10.2 כל המחירים של השירותים המוצעים באתר הינם מע"מ כדין.

10.3 למעקב אחר התשלומים השונים, ניתן לצפות באזור האישי של המשתמש תחת לשונית "הזמנות ותשלומים".

10.4 אם מסיבה כלשהי, תשלום יידחה או לא יכובד, החברה עשויה לפנות ללקוח לבקשת בירור ו/או תבטל באופן מיידי את הזמנת הלקוח והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או שלא לקבל כל בקשה לרכישת שירות, בכל אחד מן המקרים הבאים:

10.5.1 אם מתעורר חשד כי התשלום עבור השירות לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו.

10.5.2 נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישת השירות באתר.

10.5.3 במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך תקין בדרכי רכישת השירות.

10.5.4 אם יתברר כי חל במהלך המכירה, פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.

10.5.5 במקרים של כוח עליון, המונעים את המשך הענקת השירות ו/או ניהולה באופן תקין.

מדיניות החזר כספי

10.6 במקרה ובו אינך שבע רצון משירותי האתר, לא תהיה רשאי לבצע ביטול או דרישה להחזר כספי לאחר סיום שליחת ההזמנה שהוזמנה על ידך באתר.

10.7 במידה ואינך מרוצה מחלק כלשהו של השירות או האתר, או אחד מתנאי השימוש, הסעד היחידי והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת שימושך באתר.

10.8 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לחברה שמורה הזכות לבטל רטרואקטיבית תשלום בגין רכישת השירות ובהתאם יושב לך הסכום ששילמת. כמו כן לחברה שמורה הזכות למנוע ממך לקבל בשנית את השירות, וזאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותה עפ"י כל דין.

11.1 הנך אחראי להדפיס, לבצע גיבוי עבור כל מסמך תיעוד פנים ומידע (הערכות שווי או כל מידע אחר) המתועד באתר באופן שוטף.

11.2 החברה לא תהיה ערבה לכך שהשירות יהיה זמין בכל עת שהמשתמש יהיה זקוק למסמכים אלו.

11.3 החברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אבדן רווחים כתוצאה מאבדן נתונים ו/או אי זמינות השרות באופן זמני או קבוע.

12.1 על מנת ליצור גישה לאתר, עליך לעמוד בדרישות הבאות:

12.1.1 גישה לרשת האינטרנט.

12.1.2 חשבון דואר אלקטרוני פעיל.

12.1.3 דפדפן חכם מסוג גוגל כרום או פיירפוקס או כל דפדפן אחר התומך בגלישה מאובטחת.

13.1 כותרות ו/או מספרי הסעיפים הוספו לנוחות הקריאה ולא ישמשו בכל מקרה לפרשנות מסמך תנאי השימוש.

13.2 החברה רשאית לחדול, בכל עת, מהפעלת האתר ו/או מהענקת השירותים הניתנים באתר, בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

13.3 התנאים המפורטים במסמך זה מכילים את כל תנאי השימוש המוסכמים בינך לבין החברה. כל אינפורמציה אחרת, בכתב או בעל פה, (לרבות בעלונים או בכל אמצעי פרסומי אחר), לא יחייבו.

13.4 על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך משפטי בין הצדדים יהא בסמכותם הייחודית והבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

13.5 היה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי לא יבטל הדבר הוראות ויתר סעיפי תנאי השימוש אשר יישארו בתוקפם.

13.6 כתובת המשתמש שלך לצורך מסמך תנאי השימוש היא כל סוג של כתובת אשר רשומה בחשבונך באתר לרבות כל כתובת אלקטרונית אשר ניתנה על ידך.

13.7 כל הודעה של מי מהצדדים למי מהצדדים האחרים בקשר להסכם זה, תהא בכתב.

13.8 הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים המוגדרות בסעיף זה בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך 5 ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל. הודעה שנמסרה ביד-בעת מסירתה. הודעה שנשלחה באימייל – תוך 4 שעות ממועד שליחתה.

14.1 בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר, ניתן לפנות אלינו באמצעים הבאים:

  • דואר אלקטרוני: support@bizvalue.co.il.
  • דואר: מגדל סונול, דרך מנחם בגין 148, תל אביב יפו.
  • טלפון : 03-6099290.
  • פקס: 03-6099230.

השוואת עסקים